CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

Mewngludo'ch cerbyd o'r Swistir i'r Deyrnas Unedig

Ydych chi am ddod â'ch cerbyd i'r Deyrnas Unedig?

Mae ein dyfyniadau yn gwbl gynhwysol ac wedi'u seilio'n llwyr ar eich gofynion. Gallwch ddarganfod mwy am y broses o fewnforio eich cerbyd ar hyn trwy'r dudalen hon, ond peidiwch ag oedi cyn cysylltu a siarad ag aelod o staff.

Mae'r rhan fwyaf o'r ceir rydyn ni'n eu cofrestru o'r Swistir yn cael eu gyrru i'r DU gan eu perchnogion ac maen nhw eisoes yma, yn syml yn ei gwneud yn ofynnol i'r prosesu cofrestru mewnforio gyda'r DVLA. Fodd bynnag, gallwn drin yr holl broses o gael eich car o unrhyw aelod-wladwriaeth o'r UE i'r DU.

Rydym yn trycio'r ceir ar y ffordd yn bennaf ar gerbydau cludo sydd wedi'u hyswirio'n llawn, ond gallwn hefyd feddiannu os yw'r car yn y DU eisoes neu'n bwriadu gyrru'r cerbyd i'r DU.

Canllawiau Treth ar gyfer Mewnforion

Wrth fewnforio car o'r Swistir i'r DU, mae ceir o dan 30 oed yn destun TAW o 20%, oni bai eich bod yn breswylydd sy'n trosglwyddo sydd wedi byw yn y Swistir ers dros 12 mis ac wedi bod yn berchen ar y car am fwy na 6 mis.

Mae ceir dros 30 oed yn ddarostyngedig i gyfradd hanesyddol o TAW o 5%, oni bai eich bod yn breswylydd sy'n trosglwyddo sydd wedi byw yn y Swistir ers dros 12 mis ac wedi bod yn berchen ar y car am fwy na 6 mis.

 

Cymeradwyo a Newid Math Math cyn-gofrestru

Cerbydau Dan 10 Oed

Ar ôl cyrraedd y DU, bydd angen i'ch cerbyd gydymffurfio â chymeradwyaeth math y DU. Gallwn naill ai wneud hyn gyda phroses o'r enw cyd-gydnabod neu drwy brofion IVA.

Mae pob car yn wahanol ac mae gan bob gweithgynhyrchydd safonau cymorth gwahanol ar gyfer cynorthwyo eu cleientiaid trwy'r broses fewnforio, felly holwch fel y gallwn drafod yr opsiwn cyflymder a chost gorau posibl ar gyfer eich amgylchiadau unigol.

Rydym yn rheoli'r broses gyfan ar eich rhan, p'un a yw hynny'n delio â thîm homologiad gwneuthurwr eich cerbyd neu'r Adran Drafnidiaeth, fel y gallwch ymlacio gan wybod y byddwch wedi'ch cofrestru'n gyfreithiol gyda'r DVLA yn yr amser byrraf posibl.

Bydd angen rhai addasiadau ar geir gyriant llaw chwith o'r Swistir, gan gynnwys y rhai i'r patrwm goleuadau pen er mwyn osgoi llewyrch ar gyfer traffig sy'n dod tuag atoch, y cyflymdra i arddangos y milltiroedd yr awr yn darllen a'r golau niwl cefn os nad yw'n cydymffurfio'n gyffredinol eisoes.

Rydym wedi adeiladu catalog helaeth o wneuthuriadau a modelau'r cerbyd yr ydym wedi'u mewnforio felly gallwn roi amcangyfrif cost cyflym i chi o'r hyn y bydd ei angen ar eich car unigol.

Cerbydau Dros 10 Oed Ceir Clasurol

Mae ceir a chlasuron dros 10 oed wedi'u heithrio rhag cymeradwyo, ond mae angen prawf MOT a rhai addasiadau arnynt o hyd cyn cofrestru. Mae'r addasiadau'n dibynnu ar yr oedran ond yn gyffredinol maent i'r prif oleuadau a'r golau niwl cefn.

Platiau Rhif y DU a Chofrestru DVLA

Wrth i ni lobïo’n llwyddiannus i’n cleientiaid gael mynediad at ein Rheolwr Cyfrif DVLA pwrpasol My Car Import ein hunain, wrth basio’r cam profi, gellir cymeradwyo’r cofrestriad yn llawer cyflymach na dulliau amgen.

Yna gallwn ffitio'ch platiau rhif newydd yn y DU a chael y cerbyd yn barod i'w gasglu neu ei ddanfon i leoliad o'ch dewis.

Ni allai proses symlach, gyfleus sydd wedi'i theilwra dros nifer o flynyddoedd, mewnforio car o'r Swistir i'r DU fod yn haws. I redeg trwy eich gofynion a darganfod mwy, cysylltwch â ni heddiw ar +44 (0) 1332 81 0442.

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.