Mewnforio a Chofrestru'ch car yn y DU

Gall Fy Mewnforio Car gludo, addasu, profi a chofrestru cerbydau o unrhyw le yn y byd i'r DU.

OR

Rhwydwaith o longwyr ledled y byd

Rhwydwaith asiantau helaeth, yn cynnwys trafnidiaeth fewndirol, gweithdrefnau allforio a chludo cynwysyddion i'r DU.

Dim ond lôn brawf IVA preifat

Gallu unigryw i addasu, profi a chofrestru yn ddiogel - dim ond yn ein cyfleuster.

Cofrestriad DVLA llwybr cyflym

Cysylltiadau pwrpasol DVLA i sicrhau cofrestriadau effeithlon a llyfn.

Pa fathau o gerbydau ydyn ni'n eu mewnforio?

Mae cannoedd o gwsmeriaid y mis yn ein dewis i fewnforio popeth o archfarchnadoedd i superminis.

Symud i'r DU?

Os ydych wedi bod yn berchen ar y car am 6 mis ac wedi byw y tu allan i'r UE am 12 mis, gallwch fewnforio eich cerbyd yn ddi-dreth. Rydym yn gwneud hyn gan ddefnyddio cais Trosglwyddo Preswyliad.

Wedi prynu car?

Rydym yn trin y broses clirio tollau ar eich rhan, ac yn sicrhau ei bod yn gywir gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hyn yn sicrhau bod y swm cywir o TAW a'r ddyletswydd yn cael eu talu.

UE i'r DU?

Rydym yn delio â Chyllid a Thollau EM ar gyfer eich cofnod NOVA yn yr UE ac yn sicrhau bod eich cofrestriad yn y DU yn cael ei gynnal mewn modd cost-effeithlon ac sensitif i amser.

Eisoes yn y DU?

Byddwn yn hapus i gymryd drosodd eich mewnforio os yw'ch cerbyd eisoes yn y DU. Cael eich car wedi'i addasu, ei brofi a'i gofrestru cyn gynted â phosibl.

Ar ôl ei gludo a chlirio tollau rydym yn trefnu cludiant yswiriedig i'n cyfleuster i addasu, profi a chofrestru'ch cerbyd ar gyfer ffyrdd y DU.

Gwasanaeth mewnforio cerbydau pen-i-ben cyflawn! 

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud?

 • Diolch i chi am ofalu am fewnforio fy nghar. Rwy'n gwybod ei fod yn arbennig o heriol, ond diolch i'ch cysylltiadau llwyddwyd i gaffael y rhannau cywir a datrys pob mater yn brydlon ac yn foddhaol.

  TONY VANDERHARST (Toyota FJ Cruiser)

 • Diolch yn fawr i chi a'r tîm am wneud hyn i mi mor gyflym ac effeithlon. Os ydw i'n ddigon ffodus i fod angen mewnforio unrhyw geir neis eraill yn y dyfodol, byddaf yn siŵr o ddefnyddio'ch gwasanaethau eto.

  - Steve (2008 Ferrari F430 Scuderia)

 • Diolch am wneud gwaith da yn dod â'n cerbyd i'r DU a chwblhau'r trefniadau angenrheidiol. Byddwn yn ymdrechu i anfon cymaint â phosibl o gwsmeriaid Dubai at eich ffordd.

  - Neil a Karen Fisher (2015 Mitsubishi Pajero)

 • Mae'r platiau wedi cyrraedd, diolch yn fawr am eich holl gymorth, mae wedi bod yn bleser delio â'ch cwmni ac ni fydd gennyf unrhyw broblem yn lledaenu'r gair.

  - Trever Underdown (Cyfres Landrover 1)

detholiad o geir wedi'u mewnforio yn ein cyfleuster profi

Cysylltwch heddiw i gael dyfynbris sy'n benodol i'ch mewnforio. Mae ein dyfynbrisiau pwrpasol wedi'u rhestru yn ôl yr holl daliadau - gan atal unrhyw risg o gostau cudd!

CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

RHESYMAU I DEWIS FY MEWNFORIO CAR:

 • Arbenigwyr mewnforio cerbydau o'r UE a'r tu allan i'r UE
 • Rhwydwaith ledled y byd o gludo cynwysyddion
 • Yr unig lôn brofi IVA a ddelir yn breifat ar gyfer ceir teithwyr yn y DU
 • Tîm hynod brofiadol o arbenigwyr mewnforio, profi a chofrestru
 • Amser troi cyflymaf o ddrws i ddrws unrhyw gwmni yn y DU
 • Cofrestriadau DVLA llwybr cyflym
 • Rhwydwaith asiant a phartner helaeth ledled y byd
 • Trosiadau golau mewnol a pharatoi profion cydymffurfio

Mae My Car Import wedi bod yn mewnforio cerbydau i'r DU o bob cwr o'r byd am y 25 mlynedd diwethaf. Rydym yn cynnig dewis arall hawdd i gwsmeriaid sy'n dymuno mewnforio cerbyd i'r DU yn hytrach na gorfod ymgymryd â'r broses ar eu pen eu hunain. Rydym wedi adeiladu ein busnes ar wasanaeth proffesiynol o ddrws i ddrws sy'n cynnwys pob agwedd ar fewnforio eich cerbyd ac yn atal y problemau posibl os nad oes gennych ein tîm i'ch helpu chi. Mae gennym y wybodaeth helaeth a manwl sy'n ofynnol i wneud y penderfyniad i fewnforio cerbyd i'r DU yn un hawdd - rydym yma i gynnig yr ateb i fewnforio eich cerbyd i'r DU.

Os ydych chi'n adleoli i'r DU, wedi prynu car o unrhyw oed o dramor neu'n dod â'ch car Ewropeaidd i'r wlad, rydyn ni yma i helpu.

Defnyddiwch Fy Mewnforio Car i fewnforio eich cerbyd a byddwch yn sicr wrth i ni ddefnyddio ein rhwydwaith busnes i fusnesau byd-eang, gwybodaeth am y diwydiant a chyfleusterau profi IVA unigryw a weithredir yn breifat i'ch sicrhau chi a'ch car yn ôl ar y ffordd yma yn y DU yn gyflym ac yn gost-effeithiol. .

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud am y profiad o fewnforio eu cerbydau i'r Deyrnas Unedig gyda My Car Import?

Llenwch ffurflen gais am ddyfynbris ar gyfer dyfynbris mewnforio cerbyd pwrpasol.

O ble ydych chi'n mewnforio?

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i wneud buddsoddiad sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein safle. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio'ch cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen cais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i wneud buddsoddiad sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein safle. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiad y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.