P'un a ydych chi'n symud yn ôl i'r DU o Malaysia neu wedi gwerthu cerbyd i brynwr yma, gall gweithio allan sut i gael eich car o A i B fod yn dipyn o gondrwm. Diolch byth, er mwyn eich lleddfu o unrhyw straen a phryder, rydyn ni yn My Car Import wrth law i gwblhau'r broses gyfan i chi, gan ofalu am bob cam ar hyd y ffordd.

Gall y gobaith o gwblhau'r broses eich hun fod yn frawychus yn ddealladwy, yn enwedig pan ystyriwch nifer y camau sy'n gysylltiedig â chael eich car o Malaysia i'r DU.

Caffael Platiau Allforio

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud cyn y gallwn osod i weithio yw caffael y platiau allforio cywir, ac wrth wneud hynny dadgofrestru'r cerbyd ym Malaysia. Mae hon yn broses eithaf syml y gallwn gynnig arweiniad arni ac, ar ôl derbyn y platiau newydd, mae'ch cerbyd yn barod i'w gludo.

Llwytho Cludo ym Malaysia

Mae gennym ein hasiantau ein hunain ar lawr gwlad ym Malaysia felly byddwch chi'n gwybod yn union gyda phwy i adael eich cerbyd a gallwch chi fod â'r hyder ei fod mewn dwylo diogel. Wrth gymryd y cludo, byddant wedyn yn ei lwytho a'i sicrhau yn y llongau cynhwysydd yn barod ar gyfer y daith i'r DU.

Os hoffech gael sicrwydd pellach, rydym yn cynnig polisïau yswiriant tramwy dewisol sy'n eich gwarchod hyd at werth amnewid y cerbyd trwy gydol ei deithiau.

Rheoliad Trethi Mewnforio yn y DU

Er mwyn dod â'r cerbyd i'r DU, mae posibilrwydd cryf y bydd angen i chi dalu treth fewnforio a TAW.

Pe byddech chi'n symud i'r DU yn barhaol i gael eich aduno â'ch car ar ôl iddo gyrraedd, byddwch chi'n gallu mewnforio'r car heb unrhyw daliadau treth cyn belled â bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi byw y tu allan i'r UE am dros 12 mis
 • Rhaid eich bod wedi bod yn berchen ar y car am o leiaf 6 mis cyn ei fewnforio

Os na chyflawnir y canllawiau uchod, bydd angen y taliadau treth mewnforio a TAW a ganlyn. Mae'r rhain yn cael eu cyfrif yn seiliedig ar y swm y gwnaethoch chi ei dalu am y cerbyd a lle cafodd ei adeiladu.

 • Dyletswydd o £ 50 ac TAW o 20% ar gyfer ceir a adeiladwyd yn yr UE
 • 10% ar ddyletswydd ac 20% TAW ar gyfer ceir a adeiladwyd y tu allan i'r UE

Os ydych chi'n dod â char clasurol o Malaysia i'r DU neu unrhyw gerbyd sydd dros 30 oed, trwy fodloni amodau penodol, gallwch fod yn gymwys i gael cyfradd is o TAW ar ddim ond 5%.

Profi ac Addasiadau yn Ein Cyfleuster

Ar ôl cyrraedd Malaysia, bydd gwahaniaethau yn addasrwydd y cerbyd rhwng y ffyrdd a'r ffyrdd yn y DU, felly mae'n rhaid cynnal profion ac addasiadau penodol cyn y DVLA yn cymeradwyo cofrestru a gall adael ein cyfleuster.

Mae rhai o'r nifer o addasiadau a gwblhawyd gennym yn ein gweithdai yn cynnwys newid y cyflymdra i mya, oni bai y gellir gwneud hyn yn ddigidol, yn ogystal ag addasu'r gosodiadau goleuadau pen i fodloni rheoliadau'r DU a gosod golau niwl cefn os nad oes un mor safonol .

Ochr yn ochr ag addasiadau, bydd angen profi'r cerbyd hefyd, y gallwn ei gwblhau eto ar ein gwefan. Mae gennym ein lôn brawf IVA gymeradwy ein hunain ar gyfer cerbydau teithwyr, sef yr unig gwmni mewnforio yn y wlad i wneud hynny, sydd felly'n ein galluogi i gwblhau'r prawf IVA gofynnol ar gyfer cerbydau dan ddeg oed sy'n llawer cyflymach nag y gall canolfannau sy'n cael eu rhedeg gan y Llywodraeth.

Ar gyfer cerbydau hŷn, mae angen MOT i brofi amrywiol agweddau diogelwch a sicrhau bod y cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd. Bydd ein tîm yn gwneud hyn ar eich rhan ac yn datrys unrhyw faterion a allai godi ar y ffordd.

Rheolwr Cyfrif DVLA Unigryw ar gyfer Cofrestriadau

Mae ein cwsmeriaid yn hynod ffodus i gael mynediad i a DVLA Rheolwr Cyfrif sydd ar gael yn gyfan gwbl i My Car Import. Mae hyn yn sicrhau y gellir prosesu a chymeradwyo ceisiadau cofrestru yn gyflym a bod eich cerbyd yn rhydd i adael ein canolfan.

Byddwn yn ffitio'ch platiau rhifau newydd cyn trefnu amser addas gyda chi i'w casglu neu'r cludo ymlaen i'r lleoliad o'ch dewis.

Rydym yn hynod falch o'n gallu i gwblhau'r broses gyfan gyda'r lleiafswm o drafferth i chi, felly beth am roi galwad inni heddiw ar +44 (0) 1332 81 0442 i drafod sut y gallwn eich helpu i longio car o Malaysia i'r DU.

MEWNFORIO DIWEDDARAF

Gweld rhai o'r cerbydau diweddaraf rydyn ni wedi'u mewnforio

Dim ond admins WordPress sy'n gallu gweld y neges wall hon

Gwall: Ni ddarganfuwyd unrhyw swyddi.

Sicrhewch fod gan y cyfrif hwn bostiadau ar gael ar instagram.com.

EIN TÎM

Degawdau o brofiad

 • JC
  Jack Charlesworth
  RHEOLI CYFARWYDDWR
  Arbenigwr mewn cael unrhyw beth o supercar i supermini wedi'i fewnforio a'i gofrestru yn y DU
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Tim
  Tim Charlesworth
  CYFARWYDDWR
  Gyda degawdau o brofiad mewnforio a gwerthu ceir, nid oes senario nad yw Tim wedi delio ag ef
  LEFEL SGIL
 • Will Smith
  Will Smith
  CYFARWYDDWR DATBLYGU BUSNES
  Mae Will yn marchnata'r busnes, yn delio ag ymholiadau, yn masnachu cleientiaid ac yn gyrru'r busnes i dir newydd.
  LEFEL SGIL
 • Llongau Cerbyd O Malaysia i'r DU
  Vikki Walker
  Swyddog Gweinyddol
  Mae Vikki yn cadw'r cogiau i droi yn y busnes ac yn rheoli'r holl dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r busnes.
  LEFEL SGIL
 • Phil Mobley
  Phil Mobley
  RHEOLWR LOGISTEG RHYNGWLADOL
  Mae Phil yn delio â chleientiaid o bob cwr o'r byd ac yn eu helpu bob cam o'r ffordd.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Jade
  Jade Williamson
  Cofrestru a Phrofi
  Mae Jade yn arbenigwr mewn profion cerbydau a chyflwyniadau cofrestru yn y DU.
  LEFEL SGIL

tystebau

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Dyma ychydig o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a dderbyniwn yn eu cylch llongau

I lawer o breswylwyr sy'n trosglwyddo gall y rhan fwyaf brawychus fod yn symud eu heiddo yn ôl i'r Deyrnas Unedig. Yn My Car Import gallwn reoli'r broses gyfan o ddod â'ch cerbyd i'r Deyrnas Unedig i chi ac os dewiswch fynd am gynhwysydd 40 troedfedd pwrpasol mawr - gallwn symud eich cerbyd yn y porthladd heb ei gwneud yn ofynnol i'r cynhwysydd cyfan gael ei ddanfon iddo ein hadeilad.

Bydd y pris i longio'ch cerbyd yn dibynnu ar ble mae'n dod, a maint y cerbyd. Defnyddir cynwysyddion a rennir yn aml i leihau cost cludo eich cerbyd yn sylweddol ond gallai'r opsiwn hwn fod yn anaddas ar gyfer rhai cerbydau felly mae'n well cysylltu ag ychydig mwy o fanylion fel y gallwch gael cost gywir i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import .

Mae llongau Roll on Roll off yn ddull a ddefnyddir i gludo cerbydau heb fod angen cynhwysydd. Mae'r cerbyd yn cael ei yrru i'r dde i'r llong sy'n debyg i faes parcio mawr fel y bo'r angen lle gall gychwyn ar ei daith.

Llwytho mwy o

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.