Bahrain i fewnforio'r DU

Os ydych chi'n chwilio am gwmni dibynadwy a dibynadwy i gymryd rheolaeth ohono llongau car o Bahrain i'r DU, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn My Car Import mae gennym nifer o flynyddoedd o brofiad yn llongau o'r rhanbarth hwn felly gall ofalu am bob elfen er hwylustod llwyr i chi.

Dadgofrestru'r Cerbyd yn Bahrain

Mae cam cyntaf y broses yn ei gwneud yn ofynnol i'r cerbyd gael ei ddadgofrestru yn Bahrain cyn y gellir ei gludo i'r DU. Bydd angen i chi gaffael platiau allforio o'r RTA cyn i'n hasiantau yn Bahrain dderbyn y car yn y warws i'w baratoi ar ei gyfer llongau.

Llwytho a Llongau Eich Cerbyd

Tra yn ein dwylo galluog, gallwch fod â hyder llwyr y bydd ein tîm yn gofalu am eich cerbyd yn ystod y broses lwytho. Mae gan ein hasiantau a ddewiswyd â llaw brofiad helaeth yn y maes hwn felly byddant yn llwytho'n ofalus ac yn cau'n ddiogel fel na fydd y car yn symud modfedd wrth ei gludo.

Er mwyn tawelwch meddwl pellach, rydym yn cynnig yswiriant tramwy fel opsiwn ychwanegol a fydd yn yswirio'r cerbyd i'w werth amnewid llawn trwy gydol y daith o Bahrain i'r DU.

Deddfwriaeth Trethi Mewnforio

Mae yna nifer o ddeddfwriaethau treth mewnforio y mae'n rhaid cadw atynt yn ystod y broses er mwyn osgoi unrhyw ddaliadau wrth i chi dderbyn eich cerbyd wrth gyrraedd y DU. Mae dod â'ch car i'r DU yn ddi-dreth os ydych chi'n symud hefyd, ond mae'n rhaid eich bod chi wedi byw y tu allan i'r UE am dros 12 mis ac wedi bod yn berchen ar y car am isafswm o chwe mis cyn ei fewnforio.

Os ydych wedi bod yn berchen ar y cerbyd am lai na chwe mis, bydd angen talu tâl dyletswydd mewnforio a TAW. Mae'r ffi derfynol yn seiliedig ar y swm a daloch am y cerbyd ac mae'n dilyn y meini prawf isod:

- Treth fewnforio unwaith ac am byth £ 50 a TAW 20% ar gyfer cerbydau a adeiladwyd yn yr UE

- 10% o dreth fewnforio ac 20% TAW ar gyfer cerbydau a adeiladwyd y tu allan i'r UE

Os ydych chi'n dod â cherbyd sy'n 30 oed neu'n hŷn drosodd o Bahrain, byddwch chi'n gymwys i gael cyfradd is o TAW o 5% trwy fodloni rhai amodau sydd ar waith.

Profi Cyn Cofrestru Cerbydau

Ar ôl cyrraedd y DU ac ar ôl clirio tollau, byddwn yn casglu'ch car o'r porthladd a'i gludo yn ôl i'n canolfan trwy gludwr cerbydau.

Er mwyn bod yn gofrestredig ac yn gallu cael eu gyrru ar ffyrdd y DU, mae'n ofynnol i gerbydau o dan ddeg oed a'u mewnforio o Bahrain gael prawf IVA.

Gyda My Car Import, byddwch yn elwa o fod yr unig gwmni yn y wlad i gael ei gwmni ei hun Profi IVA lôn felly mae'r amseroedd troi yn llawer cyflymach wrth i ni osgoi gorfod anfon eich car i rywle arall.

I basio'r cam hwn o'r broses, bydd angen nifer o addasiadau ar eich cerbyd i sicrhau ei fod yn addas ar gyfer defnydd ffordd y DU. Mae rhai o'r newidiadau y byddwn yn eu gwneud yn cynnwys gosod golau niwl cefn os nad yw un wedi'i osod yn safonol, trosi'r cyflymdra i mya ac addasu'r gosodiadau goleuadau pen. Mae'n debygol y bydd angen lefel wahanol o waith ar bob car felly byddwn bob amser yn rhoi dyfynbris pwrpasol i chi er mwyn cael dealltwriaeth glir o'r costau.

Os yw'ch cerbyd a fewnforiwyd dros ddeg oed nid oes angen prawf IVA, ond bydd angen addasiadau a phrofion addasrwydd ffyrdd. Rhaid iddo hefyd basio prawf MOT cyn y DVLA yn cofrestru'r cerbyd.

Cofrestru DVLA a Ffitio Plât y DU

Ar ôl i'r cerbyd gael y profion a'r addasiadau angenrheidiol, y cam nesaf yw'r cofrestriad gyda'r DVLA. Unwaith eto, gallwn gyflymu'r broses hon i'n cleientiaid gan fod gennym ni ein hunain DVLA Rheolwr Cyfrif sydd wrth law i brosesu pob cais.

Ar ôl i'r car gael ei gofrestru, byddwn wedyn yn gosod platiau rhif newydd yn y DU ac mae'r cerbyd yn barod i daro'r ffordd. Gallwn naill ai drefnu ei gasglu o'n depo yn Nwyrain Canolbarth Lloegr neu ddanfon y car yn uniongyrchol at ddrws eich eiddo.

Am broses fewnforio gyfleus, cyflym a bron yn ddiymdrech pan llongau car o Bahrain i'r DU, dewiswch My Car Import. Ffoniwch ni heddiw ar +44 (0) 1332 81 0442 i ddechrau'r broses trwy drafod eich gofynion gyda'n tîm.

MEWNFORIO DIWEDDARAF

Gweld rhai o'r cerbydau diweddaraf rydyn ni wedi'u mewnforio

Dim ond admins WordPress sy'n gallu gweld y neges wall hon

Gwall: Ni ddarganfuwyd unrhyw swyddi.

Sicrhewch fod gan y cyfrif hwn bostiadau ar gael ar instagram.com.

EIN TÎM

Degawdau o brofiad

 • JC
  Jack Charlesworth
  RHEOLI CYFARWYDDWR
  Arbenigwr mewn cael unrhyw beth o supercar i supermini wedi'i fewnforio a'i gofrestru yn y DU
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Tim
  Tim Charlesworth
  CYFARWYDDWR
  Gyda degawdau o brofiad mewnforio a gwerthu ceir, nid oes senario nad yw Tim wedi delio ag ef
  LEFEL SGIL
 • Will Smith
  Will Smith
  CYFARWYDDWR DATBLYGU BUSNES
  Mae Will yn marchnata'r busnes, yn delio ag ymholiadau, yn masnachu cleientiaid ac yn gyrru'r busnes i dir newydd.
  LEFEL SGIL
 • Llongau Cerbyd O Bahrain i'r DU
  Vikki Walker
  Swyddog Gweinyddol
  Mae Vikki yn cadw'r cogiau i droi yn y busnes ac yn rheoli'r holl dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r busnes.
  LEFEL SGIL
 • Phil Mobley
  Phil Mobley
  RHEOLWR LOGISTEG RHYNGWLADOL
  Mae Phil yn delio â chleientiaid o bob cwr o'r byd ac yn eu helpu bob cam o'r ffordd.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Jade
  Jade Williamson
  Cofrestru a Phrofi
  Mae Jade yn arbenigwr mewn profion cerbydau a chyflwyniadau cofrestru yn y DU.
  LEFEL SGIL

tystebau

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Dyma ychydig o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a dderbyniwn yn eu cylch llongau

I lawer o breswylwyr sy'n trosglwyddo gall y rhan fwyaf brawychus fod yn symud eu heiddo yn ôl i'r Deyrnas Unedig. Yn My Car Import gallwn reoli'r broses gyfan o ddod â'ch cerbyd i'r Deyrnas Unedig i chi ac os dewiswch fynd am gynhwysydd 40 troedfedd pwrpasol mawr - gallwn symud eich cerbyd yn y porthladd heb ei gwneud yn ofynnol i'r cynhwysydd cyfan gael ei ddanfon iddo ein hadeilad.

Bydd y pris i longio'ch cerbyd yn dibynnu ar ble mae'n dod, a maint y cerbyd. Defnyddir cynwysyddion a rennir yn aml i leihau cost cludo eich cerbyd yn sylweddol ond gallai'r opsiwn hwn fod yn anaddas ar gyfer rhai cerbydau felly mae'n well cysylltu ag ychydig mwy o fanylion fel y gallwch gael cost gywir i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import .

Mae llongau Roll on Roll off yn ddull a ddefnyddir i gludo cerbydau heb fod angen cynhwysydd. Mae'r cerbyd yn cael ei yrru i'r dde i'r llong sy'n debyg i faes parcio mawr fel y bo'r angen lle gall gychwyn ar ei daith.

Llwytho mwy o

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.