Rydym yn arbenigwyr yn y diwydiant wrth fewnforio cerbydau i'r DU, felly yn hytrach na cheisio'r broses hon yn unig, rydym yn argymell yn gryf defnyddio ein gwasanaethau i wneud bywyd yn llawer haws i chi. Os ydych chi llongau car o'r UDA i'r DU, y manylir arno isod yw'r broses a ddilynwn i'ch cael ar y ffordd yn yr amserlen fyrraf bosibl.

Cludiant Cerbyd Mewndirol UDA

Bydd ein hasiantau yn yr UD, yr ydym wedi ffurfio partneriaeth 10 mlynedd â nhw, yn trefnu casglu'ch cerbyd o'ch cyfeiriad neu gyfeiriad yr unigolyn rydych wedi'i brynu ganddo o fewn ychydig ddyddiau i'w archebu.

Rydym yn cynnig gwasanaethau cludiant caeedig neu agored i fodloni'r holl ofynion a chyllidebau. Yna bydd y cerbyd yn cael ei gludo i'r porthladd agosaf p'un a yw'n Oakland, Houston, Savannah neu Efrog Newydd.

Llwytho a Chludo Cerbydau

Ar ôl i'ch car gyrraedd ein depo, byddwn wedyn yn ei lwytho i'w llongau cynhwysydd gyda'r gofal a'r sylw mwyaf. Mae ein hasiantau ar lawr gwlad yn UDA wedi cael eu dewis â llaw oherwydd eu profiad a'u sylw i fanylion, felly byddant yn mynd ymlaen i gau eich car yn ei le ar gyfer ei daith.

Os hoffech gael sicrwydd pellach, rydym yn cynnig yswiriant tramwy dewisol sy'n cynnwys eich cerbyd hyd at ei werth amnewid llawn.

Canllawiau Treth ar gyfer Mewnforion

Wrth fewnforio car o'r America i'r DU, gallwch wneud hynny'n hollol ddi-dreth pe buasech yn berchen ar y cerbyd am o leiaf chwe mis ac wedi byw y tu allan i'r UE am dros 12 mis.

Os nad yw'r meini prawf hyn yn berthnasol yna mae cerbydau a adeiladwyd yn yr UE yn destun dyletswydd o £ 50 ac 20% TAW, yn seiliedig ar y swm a daloch am y cerbyd, gyda'r rhai a adeiladwyd y tu allan i'r UE yn dod i mewn ar ddyletswydd o 10% ac 20% TAW.

Bydd y mwyafrif o gerbydau sydd dros 30 oed yn gymwys i gael TAW mewnforio 5% a dim dyletswydd wrth gael eu mewnforio, ar yr amod nad ydynt wedi'u haddasu'n sylweddol o'u defnydd gwreiddiol ac na fwriedir iddynt fod yn yrrwr dyddiol ichi.

Profi ac Addasu

Ar ôl cyrraedd y DU, bydd eich cerbyd yn destun nifer o brofion ac addasiadau er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd safonau priffyrdd y DU.

Mae'r addasiadau'n cynnwys addasiadau i'r goleuadau signal ar y cerbyd yn bennaf. Mae cerbydau a weithgynhyrchir yn yr UD yn tueddu i fod â dangosyddion o wahanol liwiau, sydd yn aml yn cael eu hintegreiddio i'r bylbiau golau brêc. Mae ganddyn nhw hefyd oleuadau ochr o wahanol liwiau ac yn rheolaidd nid oes ganddyn nhw ddangosyddion ochr na goleuadau niwl.

Byddwn yn trosi eich car i safonau'r DU gan ddefnyddio'r dechnoleg golau LED ddiweddaraf, gan ganiatáu inni gwblhau'r holl newidiadau gydag effaith esthetig fach iawn.

Yna bydd angen i gerbydau a fewnforir o UDA sydd o dan ddeg oed gael prawf IVA cyn y DVLA yn cymeradwyo cofrestru. Fel yr unig gwmni yn y DU sydd â chwmni preifat Profi IVA lôn ar gyfer cerbydau teithwyr, a gymeradwyir gan y DVSA, mae'r amser y mae'n ei gymryd i gwblhau'r nodwedd hon o'r mewnforio yn llawer cyflymach gan nad oes angen i'ch cerbyd adael ein gwefan byth ac nid ydym yn destun amseroedd aros y llywodraeth.

Nid oes angen prawf IVA ar gyfer cerbydau dros ddeg oed, ond bydd angen iddo basio MOT felly rhaid iddo fod yn addas ar gyfer y ffordd o ran goleuadau signal, gwisgo teiars, ataliad a breciau, y byddwn wrth gwrs yn eu gwirio, er mwyn bod yn ffit i gael ei yrru ar ffyrdd y DU.

Platiau Rhif y DU a Chofrestru DVLA

Wrth i ni lobïo'n llwyddiannus i'n cleientiaid gael mynediad i'n My Car Import Import ein hunain DVLA Rheolwr Cyfrif, wrth basio'r ymadrodd profi, gellir cymeradwyo'r cofrestriad yn gynt o lawer na dulliau amgen.

Yna gallwn ffitio'ch platiau rhif newydd yn y DU a chael y cerbyd yn barod i'w gasglu neu ei ddanfon i leoliad o'ch dewis.

Llongau ni allai car o'r UDA i'r DU fod yn haws pan ddewiswch My Car Import, felly ffoniwch ni heddiw ar +44 (0) 1332 81 0442 i redeg trwy sut y gallwn eich helpu chi.

MEWNFORIO DIWEDDARAF

Gweld rhai o'r cerbydau diweddaraf rydyn ni wedi'u mewnforio

Dim ond admins WordPress sy'n gallu gweld y neges wall hon

Gwall: Ni ddarganfuwyd unrhyw swyddi.

Sicrhewch fod gan y cyfrif hwn bostiadau ar gael ar instagram.com.

EIN TÎM

Degawdau o brofiad

 • JC
  Jack Charlesworth
  RHEOLI CYFARWYDDWR
  Arbenigwr mewn cael unrhyw beth o supercar i supermini wedi'i fewnforio a'i gofrestru yn y DU
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Tim
  Tim Charlesworth
  CYFARWYDDWR
  Gyda degawdau o brofiad mewnforio a gwerthu ceir, nid oes senario nad yw Tim wedi delio ag ef
  LEFEL SGIL
 • Will Smith
  Will Smith
  CYFARWYDDWR DATBLYGU BUSNES
  Mae Will yn marchnata'r busnes, yn delio ag ymholiadau, yn masnachu cleientiaid ac yn gyrru'r busnes i dir newydd.
  LEFEL SGIL
 • Llongau Car O'r UDA i'r DU
  Vikki Walker
  Swyddog Gweinyddol
  Mae Vikki yn cadw'r cogiau i droi yn y busnes ac yn rheoli'r holl dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r busnes.
  LEFEL SGIL
 • Phil Mobley
  Phil Mobley
  RHEOLWR LOGISTEG RHYNGWLADOL
  Mae Phil yn delio â chleientiaid o bob cwr o'r byd ac yn eu helpu bob cam o'r ffordd.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Jade
  Jade Williamson
  Cofrestru a Phrofi
  Mae Jade yn arbenigwr mewn profion cerbydau a chyflwyniadau cofrestru yn y DU.
  LEFEL SGIL

tystebau

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Dyma ychydig o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a dderbyniwn yn eu cylch llongau

I lawer o breswylwyr sy'n trosglwyddo gall y rhan fwyaf brawychus fod yn symud eu heiddo yn ôl i'r Deyrnas Unedig. Yn My Car Import gallwn reoli'r broses gyfan o ddod â'ch cerbyd i'r Deyrnas Unedig i chi ac os dewiswch fynd am gynhwysydd 40 troedfedd pwrpasol mawr - gallwn symud eich cerbyd yn y porthladd heb ei gwneud yn ofynnol i'r cynhwysydd cyfan gael ei ddanfon iddo ein hadeilad.

Bydd y pris i longio'ch cerbyd yn dibynnu ar ble mae'n dod, a maint y cerbyd. Defnyddir cynwysyddion a rennir yn aml i leihau cost cludo eich cerbyd yn sylweddol ond gallai'r opsiwn hwn fod yn anaddas ar gyfer rhai cerbydau felly mae'n well cysylltu ag ychydig mwy o fanylion fel y gallwch gael cost gywir i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import .

Mae llongau Roll on Roll off yn ddull a ddefnyddir i gludo cerbydau heb fod angen cynhwysydd. Mae'r cerbyd yn cael ei yrru i'r dde i'r llong sy'n debyg i faes parcio mawr fel y bo'r angen lle gall gychwyn ar ei daith.

Llwytho mwy o

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.