Rydych chi yma:

A allwch chi helpu gyda chofrestru cerbyd sydd heb unrhyw waith papur?

Hydref, 10 69
Os ydych chi wedi cael eich hun gyda cherbyd nad oes ganddo waith papur ac nad yw wedi'i gofrestru yn y DU ar hyn o bryd yna gall fod yn anodd cofrestru. Byddem yn argymell llenwi'r ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddeall ychydig mwy am y cerbyd a'ch cynghori yn well. Sylwch fod ...

A allwch chi helpu gyda chofrestru car a brynwyd yn yr UE?

Hydref, 10 54
Os ydych chi'n bwriadu prynu car yn yr UE yna ei yrru neu ei gludo yn ôl i'r Deyrnas Unedig i gofrestru yna gallwn ni helpu. Ni ddylai fod gennych unrhyw TAW i'w dalu ond mae hyn yn dibynnu a dalwyd y TAW eisoes yn yr UE ai peidio. Y peth gorau i'w wneud yw llenwi dyfynbris ynglŷn â ...

Allwch chi helpu gyda chofrestru car am y tro cyntaf?

Hydref, 10 55
Yn hollol. Os nad yw'ch cerbyd erioed wedi'i gofrestru o'r blaen yna gallwn ni helpu. Y llwybr gorau i'w gymryd yw llenwi ffurflen gais am ddyfynbris gan y bydd eich llwybr at gofrestru yn newid yn dibynnu ar y manylion ynglŷn â'ch cerbyd. Yn eich dyfynbris, byddwch yn derbyn gwybodaeth ddefnyddiol am y broses ...

Cofrestru beic modur heb unrhyw waith papur?

Medi, 9 70
Os ydych chi yn y sefyllfa anodd o gael beic modur nad oes ganddo unrhyw waith papur ag ef, y siawns ydych chi wedi darganfod mai maes glo yw cofrestru un heb unrhyw ddogfennaeth ategol. Mae My Car Import yn delio â llu o senarios cofrestru nad ydyn nhw mor syml ag yo ...

Nid oes gennyf dystysgrif gofrestru dramor wreiddiol?

Medi, 9 67
Os ydych chi'n ceisio cofrestru'ch cerbyd yn y DU yna bydd angen tystysgrif cofrestru dramor wreiddiol arnoch chi. Ond beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n ei golli? Mae yna ychydig o opsiynau a byddem yn cynghori cysylltu â dyfynbris i gael y ddogfennaeth sy'n ofynnol i gofrestru'ch cerbyd ...

Faint mae Tystysgrif Cydymffurfiaeth yn ei gostio?

Medi, 9 112
Mae'r pris yn amrywio rhwng gweithgynhyrchwyr ac mewn rhai achosion gall gostio miloedd. Os gwnaed eich cerbyd yn wreiddiol o fewn yr UE, dylai fod wedi cael CoC pan wnaethoch ei brynu. Os nad oes gennych CoC a bod angen un arnoch chi ar gyfer cofrestru cerbyd yna mae yn y ffatri ...

A allwch chi gael Tystysgrif Cydymffurfiaeth â mi?

Medi, 9 83
Os ydych chi'n ceisio cofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig yna efallai yr hoffech chi ddefnyddio Tystysgrif Cydymffurfiaeth i gofrestru'r cerbyd. Gallwn gynorthwyo gyda'r broses gofrestru a rhoi'r llwybr gorau i chi gael eich car wedi'i gofrestru gan gynnwys prynu CoC ar eich rhan ...

Beth mae'n ei olygu bod gennym lôn brofi IVA dan berchnogaeth breifat?

Medi, 9 66
Yn y Deyrnas Unedig os oes angen prawf IVA ar eich cerbyd, bydd yn cael ei gynnal mewn cyfleuster llywodraeth. Mae gennym gyfleuster profi y mae'r llywodraeth yn caniatáu inni ei brofi yn IVA. Bydd ein cystadleuwyr yn addasu'ch cerbydau ac yna'n gyrru neu'n cludo'ch car i'r ganolfan brawf IVA. Maen nhw hefyd yn cano ...

Beth yw tystysgrif cydymffurfio?

Medi, 9 80
Mae Tystysgrif Cydymffurfiaeth yn ddatganiad bod cerbyd yn cydymffurfio â safonau cymeradwyo math yr UE. Mae COC yn ddatganiad gwneuthurwr bod y cerbyd yn cydymffurfio â rheoliadau Ewropeaidd. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth am y cerbyd ac adnabod ei gynhyrchydd, cymeradwyo math ...

Beth yw profion IVA?

Medi, 9 127
Mae IVA yn sefyll am Gymeradwyaeth Cerbyd Indivdual. Gallwch ddefnyddio'r cynllun Cymeradwyo Cerbydau Unigol (IVA) os ydych chi'n gwneud neu'n mewnforio un cerbyd neu nifer fach iawn o gerbydau yn y categorïau canlynol: ceir teithwyr cerbydau nwyddau ysgafn (hyd at 3,500kg) bysiau a choetsys ...
Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.