CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

CROESO I

Mewnforwyr Car Arweiniol y DU

Ydych chi am fewnforio eich o Hong Kong i'r Deyrnas Unedig?

Gallwn drin yr holl broses o fewnforio eich car o Hong Kong, gan gynnwys yr allforio, llongau, clirio tollau, trucio mewndirol y DU, profi cydymffurfiaeth a DVLA cofrestru. Rydym yn trin y broses gyfan, gan arbed amser, drafferth a chostau annisgwyl i chi.

Mae Hong Kong yn lleoliad gwych ar gyfer mewnforio ceir, yn enwedig os ydych chi'n symud yn ôl i'r DU. Mae ein dyfyniadau yn gwbl gynhwysol ac yn ymdrin â phob agwedd ar y broses fewnforio. Mynnwch ddyfynbris heddiw a gadewch inni drin y broses gyfan i chi.

Beth yw eich cerbyd?

Gwneud Cerbydau

Model Cerbyd

Blwyddyn Cerbydau

Ble mae'r cerbyd?

A yw'r car eisoes yn y Deyrnas Unedig?

YdwNa

Ble mae'r cerbyd?

Ble mae'r Cerbyd wedi'i Gofrestru ar hyn o bryd?

Ym mha dref mae'r cerbyd wedi'i leoli ar hyn o bryd?

Ydych chi wedi bod yn berchen ar y cerbyd am fwy na 6 mis wrth fyw y tu allan i'r DU am fwy na 12 mis?

YdwNa

Eich manylion

Enw cyswllt

Gyfeiriad e-bost

Rhif ffôn

Pryd ydych chi'n bwriadu symud i'r Deyrnas Unedig?

Unrhyw ragor o wybodaeth?

Cliciwch yma i ddarparu mwy o fanylion am eich mewnforio

Gallai unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich mewnforio ein helpu i ddyfynnu'n fwy cywir

Cael eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig

Rydym yn mewnforio llawer iawn o gerbydau o Hong Kong i'r DU ar ran ein cleientiaid, sy'n golygu bod gennym brofiad a sgiliau gwych ar gyfer mewnforio eich cerbyd hefyd. Rydym yn cynnig casgliad canmoliaethus o fewn terfynau'r ddinas ond gallwn ychwanegu dyfynbris i gasglu'ch cerbyd o gae pellach i mewn ar eich cais chi. Rydyn ni'n llongio'r cerbydau gan ddefnyddio cynwysyddion a rennir, sy'n golygu eich bod chi'n elwa ar gyfradd is ar gyfer symud eich cerbyd i'r DU oherwydd rhannu cost y cynhwysydd â cheir eraill rydyn ni'n eu mewnforio ar ran cleientiaid. Mae cludo cynhwysydd yn ffordd ddiogel o fewnforio eich cerbyd ac mae eich car mewn dwylo diogel gyda ni.

Faint o dreth y bydd angen i chi ei thalu i fewnforio eich cerbyd?

Wrth fewnforio cerbyd o Hong Kong, mae pedair ffordd wahanol i glirio tollau yn y DU, yn dibynnu ar darddiad, oedran a'ch amgylchiadau cerbydau:

 • Os ydych chi'n mewnforio cerbyd a weithgynhyrchwyd y tu allan i'r UE, byddwch yn talu 20% o TAW a 10% o ddyletswydd
 • Os ydych chi'n mewnforio cerbyd a weithgynhyrchwyd yn yr UE, byddwch chi'n talu 20% o TAW a £ 50 o ddyletswydd
 • Os ydych chi'n mewnforio cerbyd sydd dros 30 oed ac heb ei addasu'n helaeth, byddwch chi'n talu 5% o TAW yn unig

Ydych chi'n symud yn ôl fel preswylydd sy'n trosglwyddo i'r Deyrnas Unedig? Os ydych wedi bod yn berchen ar y cerbyd ers dros chwe mis a bod gennych brawf preswylio yn Hong Kong yn ymestyn yn ôl 12 mis - yna ni fydd eich mewnforio yn destun trethi a threthi mewnforio yn y rhan fwyaf o achosion.

gb_nm

Addasiadau cerbyd a chymeradwyaeth math

Ar gyfer cerbydau sydd o dan ddeg oed o Hong Kong, bydd angen i'ch cerbyd gydymffurfio â chymeradwyaeth math y DU. I wneud hyn, bydd angen i'ch IV gael prawf IVA. Ni yw'r unig gyfleuster profi a weithredir yn breifat yn y DU, sy'n golygu nad oes gennych yr amseroedd aros hir sy'n gysylltiedig â chanolfannau profi'r llywodraeth a ddefnyddir gan fewnforwyr cerbydau eraill y DU.

Mae pob car yn wahanol ac mae gan bob gweithgynhyrchydd safonau cymorth gwahanol ar gyfer cynorthwyo eu cleientiaid trwy'r broses fewnforio, felly cofiwch gael dyfynbris gennym ni ar gyfer eich mewnforio cerbyd penodol.

Rydym yn rheoli'r broses gyfan ar eich rhan, p'un a yw hynny'n delio â thîm homologiad gwneuthurwr eich cerbyd neu'r Adran Drafnidiaeth, fel y gallwch ymlacio gan wybod y byddwch wedi'ch cofrestru'n gyfreithiol gyda'r DVLA yn yr amser byrraf posibl.

Efallai y bydd angen rhai addasiadau ar geir Hong Kong, gan gynnwys trosi'r cyflymdra i arddangos MPH a safle golau niwl y cefn os nad yw'n cydymffurfio'n gyffredinol eisoes.

Mae gan ein tîm ymholiadau wybodaeth wych am gerbydau, sy'n caniatáu iddynt amcangyfrif yn gywir yr hyn sydd ei angen ar gyfer eich mewnforio o Hong Kong i'r DU.

Cerbydau dros ddeg oed

Mae ceir dros 10 oed wedi'u heithrio rhag cymeradwyaeth math, ond mae angen prawf MOT arnynt o hyd ac addasiadau tebyg sydd eu hangen ar gyfer prawf IVA cyn cofrestru. Mae'r addasiadau'n dibynnu ar yr oedran ond yn gyffredinol maent i'r golau niwl cefn.

Os yw'ch cerbyd dros 40 oed nid oes angen prawf MOT arno a gellir ei ddanfon yn uniongyrchol i'ch cyfeiriad yn y DU cyn iddo gael ei gofrestru.

EIN GWASANAETHAU

Rydym yn cynnig y gwasanaeth mewnforio cyflawn

MEWNFORIO DIWEDDARAF

Gweld rhai o'r cerbydau diweddaraf rydyn ni wedi'u mewnforio

Dim ond admins WordPress sy'n gallu gweld y neges wall hon

Gwall: Ni ddarganfuwyd unrhyw swyddi.

Sicrhewch fod gan y cyfrif hwn bostiadau ar gael ar instagram.com.

MATHAU O GERBYDAU

BOD RYDYM YN GWEITHIO GYDA

Faint mae'n ei gostio i fewnforio car o Hong Kong?

Yn My Car Import rydym yn cynnig y gwasanaeth mewnforio cyflawn, fodd bynnag, mae pob dyfynbris wedi'i deilwra'n benodol i'ch union gerbyd a'ch gofynion. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu am ddyfynbris dim rhwymedigaeth i fewnforio eich cerbyd o Hong Kong i'r Deyrnas Unedig.

Po fwyaf o wybodaeth a wyddom am y cerbyd, hawsaf fydd hi i roi union bris i chi fewnforio eich cerbyd.

EIN TÎM

Degawdau o brofiad

 • JC
  Jack Charlesworth
  RHEOLI CYFARWYDDWR
  Arbenigwr mewn cael unrhyw beth o supercar i supermini wedi'i fewnforio a'i gofrestru yn y DU
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Tim
  Tim Charlesworth
  CYFARWYDDWR
  Gyda degawdau o brofiad mewnforio a gwerthu ceir, nid oes senario nad yw Tim wedi delio ag ef
  LEFEL SGIL
 • Will Smith
  Will Smith
  CYFARWYDDWR DATBLYGU BUSNES
  Mae Will yn marchnata'r busnes, yn delio ag ymholiadau, yn masnachu cleientiaid ac yn gyrru'r busnes i dir newydd.
  LEFEL SGIL
 • VW
  Vikki Walker
  Swyddog Gweinyddol
  Mae Vikki yn cadw'r cogiau i droi yn y busnes ac yn rheoli'r holl dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r busnes.
  LEFEL SGIL
 • Phil Mobley
  Phil Mobley
  RHEOLWR LOGISTEG RHYNGWLADOL
  Mae Phil yn delio â chleientiaid o bob cwr o'r byd ac yn eu helpu bob cam o'r ffordd.
  LEFEL SGIL
 • Gwefan Jade
  Jade Williamson
  Cofrestru a Phrofi
  Mae Jade yn arbenigwr mewn profion cerbydau a chyflwyniadau cofrestru yn y DU.
  LEFEL SGIL

tystebau

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

Mynnwch ddyfynbris i fewnforio eich cerbyd gyda My Car Import

Mae My Car Import wedi perfformio miloedd o fewnforion cerbydau o'r dechrau i'r diwedd yn llwyddiannus. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru. Mae gennym rwydwaith o asiantau ledled y byd ar bob cyfandir i roi'r wybodaeth a'r hyder lleol diweddaraf i ni ble bynnag mae'ch cerbyd.

Ni yw'r unig fewnforiwr ceir yn y DU i fod wedi buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleuster profi a gymeradwywyd gan DVSA ar gyfer ein gwefan. Mae hyn yn golygu bod arolygwyr DVSA yn defnyddio ein lôn brofi ar y safle i roi cymeradwyaethau math unigol i gerbydau ein cleient. Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes.

Cael dyfynbris i fewnforio a chofrestru'ch cerbyd yn y Deyrnas Unedig?

Mae My Car Import wedi cyflawni cofrestriadau yn llwyddiannus ar gyfer miloedd o gerbydau a fewnforiwyd. Lle bynnag y mae'ch cerbyd yn y byd, byddwn yn gallu trin pob cam o'ch proses fewnforio a chofrestru.

Gyda'n presenoldeb ledled y byd a'n hymrwymiad parhaus i bob agwedd ar gydymffurfiaeth y DU, ni yw arweinwyr y farchnad yn ein maes. P'un a ydych chi'n bersonol yn mewnforio eich cerbyd, yn mewnforio sawl cerbyd yn fasnachol, neu'n ceisio sicrhau cymeradwyaethau math cyfaint isel ar gyfer cerbydau rydych chi'n eu cynhyrchu, mae gennym ni'r wybodaeth a'r cyfleusterau i fodloni'ch holl ofynion.

Peidiwch ag oedi cyn llenwi ein ffurflen gais am ddyfynbris fel y gallwn ddarparu dyfynbris ar gyfer mewnforio eich cerbyd i'r Deyrnas Unedig.